Menu

Disclaimer

De website www.bednet.be is eigendom van BEDNET VZW (hierna ‘BEDNET’), met maatschappelijke zetel te 3000 LEUVEN, Bondgenotenlaan 134/4, ingeschreven in het KBO met nummer 0865.402.821, IBAN BE56 0015 9950 0088, BIC GEBABEBB, tel. 016 20 40 45, e-mail info@bednet.be.

Door toegang en gebruik van onze website ga je akkoord met de volgende algemene gebruiksvoorwaarden van deze website:

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van de website www.bednet.be, met inbegrip van de logo’s, illustraties, afbeeldingen, omschrijvingen, data, teksten, e.d.m. is beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan BEDNET of rechthoudende derden. De inhoud of delen daarvan mogen dus niet worden verveelvoudigd, worden opgeslagen in een geautmatiseerd gegevensbestand, worden aangepast of worden openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder uitdrukkelijke verwijzing naar BEDNET. BEDNET behoudt zich steeds het recht voor om elke vorm van verveelvoudiging te verbieden. Niet-geautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de aanwezige inhoud of delen daarvan vormen een inbreuk. In geen geval mag de inhoud van de website of delen daarvan gebruikt worden voor commerciële doeleinden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie die www.bednet.be bevat is van algemene aard en bevat tevens gevoelige informatie met betrekking tot minderjarigen en hun eventuele gezondheidstoestand. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of ander soort advies aan de gebruiker worden beschouwd.

BEDNET levert grote inspanningen opdat informatie op haar website volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de informatie op de website. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal BEDNET de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. BEDNET kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien onjuistheden zouden worden vastgesteld in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan je hieromtrent de beheerder van de site contacteren, via info@bednet.be.  

De inhoud van de site (links inbegrepen) kan steeds zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. BEDNET geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

BEDNET kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De websites van derden waarnaar op de website van BEDNET hyperlinks zijn opgenomen of onrechtstreeks wordt verwezen, worden niet door BEDNET beheerd, gemaakt en/of onderhouden. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. BEDNET verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud van deze websites. BEDNET geeft ook op geen enkele wijze enige garantie wat het veiligheidsniveau van die websites betreft. BEDNET biedt bovendien geen enkele garantie voor de solvabiliteit of betrouwbaarheid van de website-eigenaars of websitehouders, noch voor de personen of bedrijven waarover de website(s) informatie verstrekken.

Privacybeleid

BEDNET hecht belang aan je privacy en die van alle gebruikers van haar site en respecteert, als verwerkingsverantwoordelijke, de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 24 mei 2016 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van persoonlijke gegevens en de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijk personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

BEDNET kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat je gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar je naar www.bednet.be gekomen bent, of waarlangs je die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk onze website permanent te optimaliseren voor jou en alle andere gebruikers.

De door de gebruiker meegedeelde persoonsgegevens zullen behandeld worden conform de privacyverklaring die je hier kan terugvinden.

Hyperlinks, IP-adressen en het gebruik van “cookies”

Het is niet toegelaten om zonder de voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van BEDNET te linken naar de website vanop andere sites door middel van ‘deeplinking’, ’framed linking’, ‘inlining’ of andere gelijkaardige technieken. Indien toch een link geplaatst wordt zonder toestemming van BEDNET, behoudt zij zich het recht om een schadevergoeding te vragen en zal zij niet nalaten gerechtelijke stappen te ondernemen om haar rechten te vrijwaren.

Tijdens een bezoek aan de site van BEDNET kunnen 'first party cookies' en ‘third party cookies’ op de harde schijf je computer geplaatst worden zoals deze worden voorzien door de websitebouwer van BEDNET. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van de computer of mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer de website geraadpleegd wordt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, enkel machines.

BEDNET gebruikt deze cookies om de website in de toekomst in staat te stellen bepaalde informatie en voorkeuren van je eerdere bezoeken te herinneren en op te roepen. De cookies worden door BEDNET ook gebruikt om het navigeren op websites te verbeteren en om statistische informatie in te zamelen.

Via de instellingen van je internetbrowser, kan je als bezoeker ervoor zorgen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat er een waarschuwing wordt ontvangen wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van de harde schijf worden verwijderd. Bepaalde grafische elementen kunnen hierdoor niet correct verschijnen en bepaalde applicaties zullen eventueel niet gebruikt kunnen worden. Cookies worden echter niet gebruikt voor advertentiedoeleinden. Door gebruik te maken van onze website, ga je dan ook akkoord met het gebruik van cookies.

Nu wordt het even technisch:

‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door BEDNET zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Bijvoorbeeld de instellingen die je als gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site hebt toegestaan, of een vooraf ingevuld formulier met data dat je tijdens de vorige bezoeken hebt opgeslagen.

‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, zoals bijvoorbeeld cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet je eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert.

Een Internet Protocol adres (“IP-adres”) is een nummer dat aan een computer wordt toegewezen door de internet service provider om toegang te verlenen tot het internet. Normaal gezien bevat een IP-adres geen persoonsgebonden informatie vermits dit adres doorgaans dynamisch (het wijzigt telkens verbinding gemaakt wordt met het internet) en niet statisch is. BEDNET maakt gebruik van je IP-adres en dat van alle bezoekers van haar website om problemen met de server te onderzoeken, om statistische informatie te verzamelen, om de snelste verbinding tussen de computer en de site te bepalen en om de site te beheren en te verbeteren.

Google analytics

Tenslotte, moet je weten dat de website van BEDNET gebruik maakt van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt eveneens gebruik van “cookies” om de website te helpen analyseren hoe bezoekers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over het gebruik van de website (met inbegrip van het IP-adres) wordt overgebracht naar, en door Google opgeslagen op, servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website wordt gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Voor de cookies die door Google worden geplaatst, kan je gaan kijken naar hun eigen verklaringen op hun respectievelijke websites, waar wij aldus geen enkele invloed op kunnen uitwerken. Via de instellingen van de internetbrowser, kan je deze verwerking wel weigeren. Hierdoor kunnen wellicht niet alle mogelijkheden van de website volledig worden benut. Door gebruik te maken van deze website geeft de bezoeker toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil aanvaard je, door gebruik van deze site, dat enkel de rechtbanken van het arrondissement Leuven bevoegd zijn.

Heb je vragen of opmerkingen, dan kan je altijd contact opnemen per mail aan info@bednet.be of via de website www.bednet.be.

Deze legal disclaimer werd laatst gewijzigd op 1/10/2020

Gezien op: